• Rada Rodziców

    •  

     Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

     Prezydium Rady Rodziców:

     • Przewodniczący: Kamila Niedzielska  

     • Zastępca: Justyna Buchta             

     • Członek: Joanna Barylak

     • Sekretarz: Małgorzata Walczak

     Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

     • Marta Cyganik

     • Dariusz Dobrzański

                                              

      


      

     Regulamin działania Rady Rodziców

     Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie

     Na podstawie artykułu 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się uchwałą nr 1 Rady Rodziców z dnia 16.10.07 r. Regulamin Rady Rodziców.

     Rozdział I

     §1.

     Reprezentacja rodziców w szkole nosi nazwę: RADA RODZICÓW.

      

     Rozdział II

     Cele i zadania Rady Rodziców

     § 2.

     1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców (prawnych opiekunów) szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie we wszystkich sprawach szkoły.

     2. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

     a) uchwalanie Statutu Szkoły,

     b) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły

     c) może występować z wnioskami do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają charakter wiążący,

     d) opiniowanie planu pracy szkoły, projektów, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych sprawy istotnych dla szkoły,

     e) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

     3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, które są wydatkowane zgodnie z preliminarzem ustalanym na każdy rok kalendarzowy.

     Rozdział III

     Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

      

     § 3.

     1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców klasy.

     2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” składającą się 
     z 3 do 5 osób tak, aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika 
     i sekretarza.

     § 4.

     1. W skład rad rodziców wchodzą:

     a) po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

     2. W wyborach, o których mowa w ust. 1.a, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

     3. Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców składa się, z co najmniej 5 członków (przewodniczący, sekretarz, skarbnik i 2 członków). Prezydium konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

     4. Zebranie zwołuje przewodniczący lub jego zastępca

     5. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób (przewodniczący, wiceprzewodniczący, członek) i konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

     a. Komisja rewizyjna Rady Rodziców szkoły posiada uprawnienia kontrolne w zakresie spraw działania Rady w odniesieniu do osób funkcyjnych w Radzie.

     b. Komisja kontroluje dokumentację Rady i jej działalność pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi tę działalność.

     c. Z każdej kontroli komisja sporządza protokół i przekazuje go do wiadomości i rozpatrzenia przewodniczącemu Rady i Dyrektora szkoły. Jeżeli ustalenia kontroli dotyczą spraw należących bezpośrednio do kompetencji przewodniczącego Rady, wtedy ustalenia te komisja przedstawia na zebraniu całej Rady Rodziców szkoły.

     6. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze do wykonania określonych zadań.

     § 5.

      Kadencja Rady Rodziców i jej organów twa 3 lata, od dnia wyboru do 20 września ostatniego roku kadencji.

     § 6.

      Członkowie Klasowych Rad Rodziców a klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w czasie kadencji rad, zostają zastąpieni przez członków Klasowych Rad Rodziców z klas nowo zorganizowanych.

     Rozdział IV

     Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy

     wewnętrzne

     § 7.

     1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

     2. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Uchwały klasowych spotkań rodziców zapisuje się w protokołach spotkań. Przekazuje się je dyrektorowi Szkoły. Za protokolarz Rady Rodziców i jego właściwe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium Rady.

     3. Walne zgromadzenie RR upoważnia prezydium RR do podejmowania decyzji w imieniu RR.

     4. Walne zgromadzenie upoważnia przewodniczącego i jego zastępcę do dysponowania środkami finansowymi.

      

     Rozdział V

     Wybory do organów Rady Rodziców

     § 8.

     1 Wybory do Rady Rodziców i wszystkich jej organów odbywają się w głosowaniu tajnym.

     2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie, (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

     3. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

     4. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

     5. Ustala się następujący porządek obraz plenarnego zebrania sprawozdawczo–wyborczego Rady Rodziców:

     ○ wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: komisja regulaminowa, uchwał i wniosków, wyborcza (wybory jawne),

     ○ sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,

     ○ sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nieudzielanie) absolutorium ustępującemu organowi,

     ○ informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

     ○ ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,

     ○ plenarna dyskusja programowa,

     ○ uchwalenie wniosków programowo–organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji,

     ○ ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,

     ○ przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą,

     ○ głosowanie,

     ○ ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji wyborczej.

     § 9.

     Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek jak w § 7.

      

     Rozdział VI

     Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

     § 10.

     1. Tematyka posiedzeń i ich częstotliwość wynika z potrzeb szkoły i środowiska.

     2. Na początku roku szkolnego rada rodziców opracowuje i przyjmuje swój plan pracy i plan finansowy na dany rok szkolny.

     3. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół w księdze protokołów. Protokół podpisuje przewodniczący Rady i  sekretarz Rady.

     4. Decyzje na posiedzeniach Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

     § 11.

      Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców lub innych jej organów, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, Prezydium rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

     § 12.

      Formy i częstotliwości działania innych struktur utworzonych w ramach Rady Rodziców: komisje problemowe, zespoły robocze wynikają z potrzeb związanych z realizacją zadań, jakich te zespoły się podjęły.

     Rozdział VII

     Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

     § 13.

      Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności

     szkoły z następujących źródeł:

     ● ze składek rodziców,

     ● z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,

     ● z dodatkowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły

     § 14.

     1. Wysokość składki na dany rok szkolny ustala się na koniec poprzedniego roku szkolnego na

     plenarnym zebraniu rodziców klasy. Propozycję wysokości składki dla całej szkoły przedstawia Prezydium Rady Rodziców.

     2. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców wpłacają oni tylko jedną wartość ustalonej składki. Klasowa Rada Rodziców może zwolnić z części lub z całej składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.

     § 15.

     1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny ..........” zatwierdzanego przez Prezydium Rady Rodziców.

     2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z „Ramowym preliminarzem wydatków Rady Rodziców”.

     3. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na następujące cele:

     ·         finansowanie udziału uczniów w konkursach, olimpiadach pozaszkolnych

     ·         sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,

     ·         nagrody dla wyróżniający się uczniów,

     ·         częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek,

     ·         zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo oraz komputerów,

     ·         wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców,

     ·         zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,

     ·         zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu,

     ·         zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego,

     ·         dofinansowanie do imprez kulturalnych i sportowych,

     ·         dofinansowanie działalności statutowej szkoły.

      

     Rozdział VIII

     Obsługa księgowo – rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

     § 16.

     1. Obsługę księgowo – rachunkową funduszy Rady Rodziców, prowadzenie księgowości oraz obsługę rachunkowo – użytkową funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem prowadzi skarbnik prezydium lub zatrudniony pracownik finansowy.

     2. Środki finansowe Rady Rodziców przechowywane są na rachunku bankowym. Za realizację budżetu Rady Rodziców zgodnie z preliminarzem odpowiada Prezydium Rady Rodziców.

      

     Rozdział IX

     Postanowienia końcowe

     § 17.

     1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza na swoje posiedzenia plenarne, a Prezydium Rady na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.

     2. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej określonych w § 2, pkt. 2 niniejszego regulaminu.

     3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy, zgodnie z procedurą rozstrzygania sporów między organami szkoły, ustaloną w statucie szkoły.

     § 18.

     1. Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji poprzez pisemną rezygnację lub jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać. Odwołania dokonuje się według procedury ustalonej w rozdz. IV tego regulaminu.

     2. Członkowie mogą być również odwołani przez pisemną rezygnacje lub jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać.

     § 19.

      Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.

      

     Szprotawa, dnia  27.11.2009 r.                                                                    Rada Rodziców:

      

                                                                                                               Sleżyński Roman – przewodniczący

                                                                                                               Leder Bożena – sekretarz

                                                                                                               Frankiewicz Mariusz  -członek

                                                                                                               Nowak Edyta – członek

                                                                                                               Kozak Urszula - członek

      

      

            Andrzej Skawiński

                 (Dyrektor Szkoły)

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.
   • (68) 376 24 11
   • ul. Koszarowa 10
    67-300 Szprotawa
    Poland
  • Logowanie