• Regulamin

    • Nowy Regulamin obowiązujacy  od początku  2021 roku 


     REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

     w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica w Szprotawie

      

      

      

     Rozdział 1.

     Postanowienia ogólne

      

     § 1. [zakres regulacji]

      

     Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „funduszem”, oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

      

     § 2. [przeznaczenie ZFŚS]

      

     1. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
     2. Działalność socjalna, o której mowa w pkt 1, obejmuje usługi świadczone na rzecz:
     1. wypoczynku organizowanego przez pracowników we własnym zakresie (wczasy pod gruszą).
     2. działalności kulturalno-oświatowej w formie:
     1. dofinansowanie do zakupu biletów wstępu do kina, teatru, opery, muzeum, galerii, filharmonii, na koncerty i inne wydarzenia kulturalno-artystyczne dla min. 10 osób,
     2. finansowanie imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie imprez artystycznych, kulturalnych lub rozrywkowych.
     1. działalności sportowo-rekreacyjnej w formie:
     1. dofinansowanie imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie wycieczek, rajdów, grzybobrania i innych form sportowo-rekreacyjnych,
     2. dofinansowanie do zakupu karnetów na basen, siłownię, fitness i inne zajęcia sportowo-rekreacyjne,, itp. dla min. 15 osób.

     4) udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej

     5) pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

      

     § 3. [administrowanie ZFŚS, Komisja Świadczeń Socjalnych]

      

      1. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie, zwany dalej „Pracodawcą”, gospodaruje środkami funduszu w zakresie określonym w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2017 r, poz. 2191 ze zm.), w Regulaminie oraz w rocznym planie rzeczowo-finansowym.
      2. W celu usprawnienia działalności socjalnej w placówce, dyrektor szkoły powołuje spośród pracowników szkoły Komisję Świadczeń Socjalnych.
      3. Komisja Świadczeń Socjalnych składa się z 3 - 5 pracowników, w tym przedstawicieli działających w szkole związków zawodowych.
      4. Kadencja członków Komisji wynosi 4 lata.
      5. Do głównych zadań Komisji należy organizowanie działalności socjalnej wobec osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS poprzez:
      1. przygotowanie propozycji planu rocznego wydatków ZFŚS
      2. przedstawianie pracodawcy propozycji przyznawania indywidualnych świadczeń socjalnych.

      

     § 4. [plan rzeczowo-finansowy]

      

     1. Podstawę podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy.
     2. Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego sporządza pracodawca, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy, do 15 lutego danego roku. Wszelkie zmiany w planie wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi.

      

     § 5. [charakter świadczeń]

      

     1. Świadczenia socjalne z funduszu, zwane dalej „świadczeniami”, są przyznawane na wniosek osób uprawnionych i nie mają charakteru roszczeniowego.
     2. Dopuszczalne jest organizowanie ze środków funduszu imprez masowych przeznaczonych dla wszystkich osób uprawnionych. Decyzję o zorganizowaniu takiej imprezy podejmuje pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

      

     § 6. [przyznawanie świadczeń]

      

     Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie w uzgodnieniu z działającymi w szkole organizacjami związkowymi.

      

     § 7. [kryterium przyznawania świadczeń]

      

     Ustalanie celu, rodzaju i wysokości świadczenia jest dokonywane na podstawie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

      

     Rozdział 2.

     Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

      

     § 8. [osoby uprawnione]

      

     1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są:

     1) pracownicy Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i wymiar zatrudnienia, zwani dalej „pracownikami”,

     2) emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, dla których Zespół Szkół Technicznych i Branżowych był ostatnim miejscem zatrudnienia przed nabyciem prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

     3) członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt 1 i 2.

     2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zalicza się:

     1) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne, przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej, dzieci współmałżonka oraz pozostające na utrzymaniu wnuki i rodzeństwo w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 lat,

     2) osoby wymienione w pkt 1 niezdolne do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy – bez względu na wiek,

     3) współmałżonków.

     1. Inne osoby uprawnione:

     1) osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych, dla których Zespół Szkół Technicznych i Branżowych był ostatnim miejscem zatrudnienia,

     2) członkowie rodzin zmarłych pracowników oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników zakładu, jeżeli są uprawnieni do renty rodzinnej po zmarłym – w okresie pobierania renty rodzinnej.

     § 9. [dokumentowanie prawa do korzystania z ZFŚS]

      

     1. Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu obowiązane są do udokumentowania swojej sytuacji materialnej poprzez złożenie oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej oraz przedłożenie do wglądu uprawnionemu pracownikowi szkoły kopię PIT potwierdzoną przez Urząd Skarbowy lub system elektroniczny e-pit. Oświadczenie należy złożyć przynajmniej raz w roku, w terminie do 30 maja oraz każdorazowo, gdy zmienia się sytuacja materialna i rodzinna świadczeniobiorcy. Do dnia złożenia oświadczenia za aktualne uznaje się oświadczenie z roku poprzedniego.
     2. Ubiegając się o świadczenia na członków rodziny, o których mowa w § 8 ust. 2, należy złożyć następujące dokumenty:
     1. w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki oraz kserokopia aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (w przypadku studentów nie należy dołączać zaświadczeń). Kserokopie legitymacji należy przedłożyć corocznie w terminie do 30 października oraz do 30 marca,
     2. w przypadku dzieci niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub niezdolnych do pracy – orzeczenie zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności lub organu rentowego,

      

     § 10. [ustalanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych]

      

     1. Wysokość świadczeń funduszu jest ustalana na podstawie złożonego przez osobę uprawnioną oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto, przypadającym na jedną osobę tworzącą wspólne gospodarstwo domowe.
     2. Przez średni miesięczny dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wszelkie dochody osób zamieszkujących razem i utrzymujących się wspólnie, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podzielone przez liczbę tych osób.
     3. Dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

     1) wynagrodzenie brutto, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

     2) emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego,

     3) dochody z gospodarstwa rolnego,

     4) dochody z działalności gospodarczej wynikające z przedłożonego zeznania podatkowego,

     5) stypendia,

     6) alimenty,

     7) zasiłki dla bezrobotnych

     8) świadczenia socjalne (także nieopodatkowane).

     4.   Podstawą przyznania pomocy finansowej z funduszu jest wniosek osoby uprawnionej.

     5.   W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu,    o którym mowa w ust. 1 pracodawca może żądać udokumentowania tych danych        stosownymi zaświadczeniami.

     6. Osobie uprawnionej, która  zrezygnuje z ujawniania dochodów, nie przysługuje świadczenie z  funduszu.

     7. Wzór  oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS stanowi załącznik nr 1do Regulaminu.

      

     Rozdział 3.

     Zakres działalności socjalnej finansowanej z funduszu

      

     § 11. [wypoczynek]

      

     W ramach usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku środki funduszu przeznacza się na dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”).

      

     § 12. [procedury]

      

     1. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w § 11 osoba uprawniona może złożyć maksymalnie 1 raz w roku kalendarzowym.
     2. Dofinansowanie do wypoczynku przysługuje pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. (Zapis ten nie dotyczy emerytów, rencistów i osób na świadczeniach przedemerytalnych).
     3. Wypłata świadczenia następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w ust. 2.
     4. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 11, ustalana jest na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu.
     5. Wielkość świadczenia wynika z kwoty bazowej ustalanej przez pracodawcę dla konkretnego świadczenia, w oparciu o plan rzeczowo-finansowy na dany rok.

      

     § 13. [świadczenie urlopowe nauczycieli]

      

     Niezależnie od dofinansowania, o którym mowa w § 11 pkt 2 i 3, nauczycielom przysługuje świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela.

      

     § 14. [działalność kulturalno-oświatowa]

      

     Działalność kulturalno-oświatowa finansowana ze środków funduszu obejmuje:

     1. finansowanie imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie imprez artystycznych, kulturalnych lub rozrywkowych,
     2. dofinansowanie do zakupu biletów wstępu do kina, teatru, opery, muzeum, galerii, filharmonii, na koncerty i inne wydarzenia kulturalno-artystyczne dla min. 10 osób.

      

     § 15. [procedury]

      

     1. Finansowanie imprez masowych, o których mowa w § 14 pkt 1, odbywa się w całości ze środków funduszu. Osoby uprawnione biorące udział w imprezie nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat z tym związanych. Impreza może być zakupioną ze środków funduszu usługą zewnętrzną, jak również może być zorganizowana przez pracodawcę z zakupionych produktów, materiałów i usług.
     2. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie, a uprawnionych emerytów i rencistów informuje się telefonicznie lub listownie. Do powiadomienia o planowanej imprezie można też wykorzystać ogłoszenia w dzienniku Librus, stronę internetową szkoły, pocztę e-mail.
     3. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie, nie mają prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu.
     4. Osoba uprawniona może wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w § 14 pkt 2, maksymalnie 6 razy w ciągu roku kalendarzowego. Wysokość dofinansowania ustalona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu.
     5. Wielkość świadczenia wynika z kwoty bazowej ustalanej przez pracodawcę dla konkretnego świadczenia, w oparciu o plan rzeczowo-finansowy na dany rok.

      

     § 16. [działalność sportowo-rekreacyjna]

      

     Działalność sportowo -rekreacyjna finansowana ze środków funduszu obejmuje:

     1. dofinansowanie imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie wycieczek, rajdów, grzybobrania i innych form sportowo-rekreacyjnych,
     2. dofinansowanie do zakupu karnetów na basen, siłownię, fitness i inne zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym także do biletów wstępu na obiekty sportowo-rekreacyjne dla min. 15 osób.

      

     § 17. [procedury]

      

     1. W przypadku dofinansowania wycieczek lub innych imprez masowych, o których mowa w § 16 pkt 1 organizowanych przez pracodawcę, o wielkości dofinansowania każdorazowo będzie decydować pracodawca, ustalając trzy stawki dofinansowania, uzależnione od  grupy dochodowej uczestnika, kosztów imprezy oraz środków zaplanowanych w planie rzeczowo-finansowym na dany rok.
     2. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie, a uprawnionych emerytów i rencistów informuje się telefonicznie lub listownie. Do powiadomienia o planowanej imprezie można też wykorzystać ogłoszenia w dzienniku Librus, stronę internetową szkoły, pocztę e-mail.
     3. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie, nie mają prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu. Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w imprezie wymagającej wpłaty zaliczki (np. wycieczka) w momencie nieuzasadnionej rezygnacji są zobowiązane do pokrycia tych kosztów, jakie poniósł pracodawca.
     4. Osoba uprawniona może wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w § 16 pkt 2, maksymalnie do jednego karnetu miesięcznie lub nie więcej niż 6 biletów w ciągu roku kalendarzowego.
     5. Wysokość dofinansowania ustalona jest w tabeli stanowiącej załącznik
      nr 6 do Regulaminu.
     6. Wielkość świadczenia wynika z kwoty bazowej ustalanej przez pracodawcę dla konkretnego świadczenia, w oparciu o plan rzeczowo-finansowy na dany rok.

      

     § 18. [pomoc finansowa]

      

     1. Świąteczna pomoc finansowa dla osób uprawnionych przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym. Wnioski te należy składać w terminach do 30 listopada oraz na 3 tygodnie przed świętami Wielkanocnymi.
     2. Wielkość świadczenia różnicowana jest ze względu na przydział wnioskodawcy do jednej z trzech grup dochodowych, określonych w załączniku nr 6.
     3. Wielkość świadczenia wynika z kwoty bazowej ustalanej przez pracodawcę dla konkretnego świadczenia, w oparciu o plan rzeczowo-finansowy na dany rok.
     4. Niezależnie od pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, osoba uprawniona może ubiegać się o zapomogę pieniężną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.
     5. Osoba ubiegająca się o zapomogę, o której mowa w ust. 4, do wniosku o jej przyznanie obowiązana jest dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia, w związku z którym pomoc ma zostać przyznana.
     6. Wielkość zapomogi, o której mowa w ust. 4, ustala pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

      

     § 19. [pożyczki mieszkaniowe]

      

     1. Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana z funduszu udzielana jest w formie pożyczki mieszkaniowej.
     2. Pożyczka mieszkaniowa może być przeznaczona na:
      1. uzupełnienie wkładów budowlanych do spółdzielni mieszkaniowych,
      2. budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielorodzinnym,
      3. zakup budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
      4. nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,
      5. przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia na cele mieszkalne,
      6. pokrycie kosztów wykupu lokali mieszkalnych na własność oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
      7. pokrycie kosztów partycypacji i kaucji związanych z najmem lokalu w Towarzystwach Budownictwa Społecznego,
      8. przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,
      9. remont i modernizację lokali i domów mieszkalnych,
      10. opłaty wymagane przy zamianie mieszkań.
     3. Zwrotna pomoc z funduszu na cele mieszkaniowe może być przyznana osobie uprawnionej co 3 lata, pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej na ten cel pożyczki.
     4. Pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez co najmniej 2 pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie, którzy osiągają wynagrodzenie w wysokości przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę, określone w odrębnych przepisach. Ten sam pracownik może być poręczycielem maksymalnie 2 pożyczek równocześnie.
     5. Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 3% rocznie.
     6. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 36 miesięcy.
     7. Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości wraz z oprocentowaniem w razie rozwiązania:

     1) z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika,

     2) stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem,

     3) stosunku pracy z powodu upływu okresu, na jaki została zawarta.

     1. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w innym trybie niż określone w ust. 7 spłata pożyczki następuje na warunkach ustalonych w umowie.
     2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajduje się w trudnej sytuacji życiowej pożyczka może być częściowo lub w całości umorzona wraz z odsetkami.
     3. Niespłacona pożyczka lub jej część zostaje umorzona w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.
     4. Wniosek w sprawie zawieszenia lub umorzenia niespłaconej części pożyczki powinien zawierać dokumenty potwierdzające zaistniały wypadek losowy (zaświadczenie z policji, ADM, spółdzielni mieszkaniowej, akt zgonu, itp.).
     5. Wzór wniosku osoby uprawnionej o udzielenie pożyczki mieszkaniowej stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu.
     6. Osoba ubiegająca się o pomoc na cele mieszkaniowe składa wniosek do pracodawcy, uzupełniony o:
     1. kopię dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub dokument potwierdzający zameldowanie.
     2. kopię pozwolenia na budowę w przypadku ubiegania się o pożyczkę na budowę domu,
     3. kosztorys wydatków remontowo-modernizacyjnych,
     4. inne dokumenty, które w indywidualnych przypadkach pożyczkodawca uzna za konieczne.

     14. Osoba, która otrzyma pożyczkę mieszkaniową, w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, przedkłada pracodawcy oświadczenie o sposobie wykorzystania pożyczki.

     15. Pożyczkobiorca, który nie przedłoży oświadczenia lub wykorzysta środki niezgodnie z przeznaczeniem, zobowiązany jest do zwrotu pożyczki wraz z odsetkami.

      

      

     § 20. [zasady przyznawania świadczeń]

      

     1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.
     2. Świadczenia indywidualne przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej.
     3. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z przedstawicielami organizacji związkowych działających w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie.
     4. Decyzja w sprawie organizacji imprezy masowej dla wszystkich osób uprawnionych wymaga uzgodnienia z przedstawicielami organizacji związkowych.

      

     Rozdział 4.

     Źródła finansowania zakładowej działalności socjalnej

      

     § 21. [odpis]

      

     Fundusz, z którego finansowana jest zakładowa działalność socjalna, tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.

      

     § 22. [wysokość odpisów]

      

     1. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
     2. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), i 110% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej 1 stycznia danego roku.
     3. Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, zwiększa się odpis podstawowy o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.
     4. Zwiększa się fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1, na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy.
     5. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

     § 23. [inne źródła]

     Środki funduszu zwiększa się o:

     1. wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,
     2. odsetki od środków funduszu,
     3. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
     4. wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
     5. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
     6. inne środki określone w odrębnych przepisach (np. art. 108 Kodeksu pracy).

     § 24. [niepodzielność środków]

      

     Odpisy i zwiększenia, o których mowa w § 22 i 23 Regulaminu, tworzą jeden fundusz.

      

     § 25. [niewykorzystane środki]

      

     Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

      

     Rozdział 5.

     Postanowienia końcowe

      

     § 26. [ewidencja działalności socjalnej]

      

     Pracodawca prowadzi ewidencję rodzajów oraz wysokości świadczeń udzielonych poszczególnym osobom uprawnionym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Pracodawca, na żądanie związków zawodowych działających na terenie szkoły, przedstawia sprawozdanie z  realizacji planu wydatków ZFŚS.

      

     § 27. [zmiana Regulaminu i jego udostępnianie]

      

     Zmiana postanowień Regulaminu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego ustalenia. Treść regulaminu jest ogólnie dostępna pracownikom i innym osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń finansowych ze środków ZFŚS. Realizowane jest to przez zamieszczenie regulaminu na stronie internetowej szkoły oraz udostępnianie przez komisję socjalną regulaminu na każde żądanie osoby zainteresowanej.

      

     § 28. [uzgodnienie]

      

     Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy.

      

     § 29. [wejście w życie]

      

     Regulamin wchodzi w życie z upływem 2 tygodni od podania do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ………………………………….

      

      

     Uzgodniono w dniu: …............................................

      

      

     …………………………………..

                                                                                                    (podpis i  pieczątka dyrektora szkoły)

      …………………………………………

     (podpisy przedstawicieli organizacji

      związkowych i pieczęć organizacji)

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 1

     do Regulaminu ZFŚS

     w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych

     im. St. Staszica w Szprotawie

      

     OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

     PRACOWNIKA UBIEGAJĄCEGO SIĘ  O ŚWIADCZENIE

     Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

      

     Imię i nazwisko:____________________________________________________________  

      

                 Oświadczam, że w roku 20…. w skład wspólnego gospodarstwa domowego wchodzą ……….. osoby i uzyskały niżej wymienione dochody:

      

     Imię i nazwisko

     stopień pokrewieństwa 1

     rok nauki dziecka w roku szkol. (akad.) 20…../20….2

     Kwota dochodu w oparciu o zeznanie podatkowe za 20… r.3

      

     wnioskodawca

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Razem dochód:

      

     Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie ...........................................................         

     Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, że wyżej podane informacje są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

     Szczególna sytuacja życiowa: …………………………………………………………………………………………………...........................

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

     ............................................................................................

        (data i podpis wnioskującego)

     Informacja:

     1 – Członkami rodzin pracowników — uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są:

     a) współmałżonek w przypadku, gdy nie znajduje się w separacji,

     b) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci współmałżonka, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do lat 18, a jeżeli kształcą się — do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, natomiast jeżeli posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

     c) rodzice będący na utrzymaniu pracownika i prowadzący z nim wspólne gospodarstwo domowe – co stwierdza się na podstawie pisemnego oświadczenia pracownika lub zaświadczenia poświadczającego miejsce zamieszkania.

     2 – Naukę dzieci do 25 roku życia należy udokumentować odpowiednim zaświadczeniem lub kserokopią aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (w przypadku studentów nie należy dołączać zaświadczeń);

     3 - Należy podać kwotę dochodu na podstawie PIT z tytułu zatrudnienia, działalności rolniczej, gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, emerytur i rent itp.

     4. Punkt dotyczący szczególnej sytuacji życiowej wypełniają tylko ci spośród pracowników i innych osób uprawnionych, którzy uważają, że ich szczególne okoliczności życiowe (choroba itp.) powinny mieć wpływ na wysokość świadczenia

      

      

     Załącznik nr 2

     do Regulaminu ZFŚS

     w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych

     im. St. Staszica w Szprotawie

      

      

     WNIOSEK O PRZYZNANIE DOPŁATY DO WYPOCZYNKU

     Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

      

     Nazwisko i imię wnioskodawcy........................................................................................

     Zwracam się z prośbą o przyznanie dopłaty do wypoczynku ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………..

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

      

     ...........................................................

                                                                                                                                      (data i podpis wnioskodawcy)                    

      

      

     Wypełnia komisja ZFŚS

      

     grupa dochodowa …………………………

      

     Propozycja komisji ZFŚS

      

     Na posiedzeniu w dniu ……………… komisja postanowiła przyznać / nie przyznać *świadczenie  z funduszu .

      

     Podpisy członków komisji :

     1………………………………

     2………………………………

     3………………………………

     4………………………………

     5………………………………

                                                               

      

                

     Decyzja pracodawcy:

     Przyznaję/nie przyznaję* świadczenie w kwocie ……………….

      

      

      

     Szprotawa, dnia ………………                            …………………………………………..

                                                                                                   pieczątka i podpis pracodawcy

     *niewłaściwe skreślić

     Załącznik nr 3

     do Regulaminu ZFŚS

     w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych

     im. St. Staszica w Szprotawie

      

      

     WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA

     Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

      

     Nazwisko i imię wnioskodawcy........................................................................................

     Zwracam się z prośbą o przyznanie dofinansowania do .………………......................................…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

      

     ...........................................................

                                                                                                                                             (data i podpis wnioskodawcy)                    

      

      

     Wypełnia komisja ZFŚS

     grupa dochodowa …………………………

      

     Propozycja komisji ZFŚS

      

     Na posiedzeniu w dniu ……………… komisja postanowiła przyznać / nie przyznać *świadczenie  z funduszu .

      

     Podpisy członków komisji :

     1………………………………

     2………………………………

     3………………………………

     4………………………………

     5………………………………

                                                               

      

                

     Decyzja pracodawcy:

     Przyznaję/nie przyznaję* świadczenie w kwocie ……………….

      

      

      

     Szprotawa, dnia ………………                            …………………………………………..

                                                                                                   pieczątka i podpis pracodawcy

     *niewłaściwe skreślić

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 4

     do Regulaminu ZFŚS

     w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych

     im. St. Staszica w Szprotawie

      

     WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ŚWIĄTECZNEJ

     Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

      

     Nazwisko i imię wnioskodawcy.......................................................................................

      

      

     Zwracam się z prośbą w związku ze zwiększeniem wydatków w okresie wiosennym/zimowym*.

      

     ...........................................................

                                                                                                                                        (data i podpis wnioskodawcy)                    

      

      

     Wypełnia komisja ZFŚS

     grupa dochodowa …………………………

      

     Propozycja komisji ZFŚS

      

     Na posiedzeniu w dniu ……………… komisja postanowiła przyznać / nie przyznać *świadczenie  z funduszu .

      

     Podpisy członków komisji :

     1………………………………

     2………………………………

     3………………………………

     4………………………………

     5………………………………

                                                               

      

                

     Decyzja pracodawcy:

     Przyznaję/nie przyznaję* świadczenie w kwocie ……………….

      

      

      

     Szprotawa, dnia ………………                            …………………………………………..

                                                                                                   pieczątka i podpis pracodawcy

     *niewłaściwe skreślić

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 5

     do Regulaminu ZFŚS

     w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych

     im. St. Staszica w Szprotawie

      

     Wniosek

     o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS

     Imię i nazwisko wnioskodawcy ...............................................................

     Adres zamieszkania .............................................................................

     Seria i numer dowodu osobistego ............................ wydanego przez

     ......................................... .........................................

     Staż u pracodawcy ..........................................................................

     Stanowisko .................................................................................

     Data ostatnio uzyskanej pożyczki na cele mieszkaniowe ............................(podać rok)

     Proszę o udzielenie pożyczki w kwocie ............................................. zł.

     na cele mieszkaniowe z   Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , którą zamierzam przeznaczyć na ................................................................

     Pożyczkę zobowiązuję się spłacić w ............. ratach miesięcznych .

     Jako poręczycieli proponuję:

     1. ............................................... zam………………………..……………

     seria i numer dowodu osobistego .....................................

     2. ............................................... zam……………………………………..

     seria i numer dowodu osobistego ......................................

     Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty pożyczki będzie określać umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a pożyczkobiorcą.

      

     Załączniki do wniosku:

      1. Akt notarialny lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
      2. Orientacyjny kosztorys remontu, modernizacji mieszkania lub domu jednorodzinnego.

     Orientacyjny kosztorys przystosowania pomieszczeń na cele mieszkaniowe.

      

     ………………………………

     (podpis wnioskodawcy )

     Przyjęto: …………………………………………….

     ( data i podpis uprawnionego pracownika)

      

     Decyzja pracodawcy:

     Przyznaję/nie przyznaję* świadczenie w kwocie ……………….

      

     Szprotawa, dnia ………………                            …………………………………………..

                                                                                                   pieczątka i podpis pracodawcy

     *niewłaściwe skreślić

      

     Załącznik nr 6

     do Regulaminu ZFŚS

     w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych

     im. St. Staszica w Szprotawie

      

      

     Tabele dopłat w ramach działalności socjalnej

      

     1. Tabela: rodzaje i wysokość przyznawanych środków na udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej, finansowej lub w formie bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi przez osoby

     Wysokość dochodu na osobę

      

     Grupa dochodowa

     Wysokość dopłaty z funduszu

     do 2800 zł

     I

     100 % kwoty bazowej

     od 2801 zł do 4100zł

     II

     70 % kwoty bazowej

     powyżej 4100 zł

     III

     40 % kwoty bazowej

      

     1. Tabela dofinansowania do wypoczynku organizowanego przez pracowników we własnym zakresie

     Wysokość dochodu na osobę

     Grupa dochodowa

     Kwota dofinansowania

     do 2800 zł

     I

     100 % kwoty bazowej

     od 2801 zł do 4100 zł

     II

     70 % kwoty bazowej

     powyżej 4100 zł

     III

     40 % kwoty bazowej

      

     1.  Tabela dofinansowania do zakupu karnetów na basen, siłownię, fitness i inne zajęcia sportowo-rekreacyjne

     Wysokość dochodu na osobę

     Grupa dochodowa

     Kwota dofinansowania

     do 2800 zł

     I

     100 % kwoty bazowej

     od 2801 zł do 4100 zł

     II

     70 % kwoty bazowej

     powyżej 4100 zł

     III

     40 % kwoty bazowej

      

     1. Tabela dofinansowania do zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalno-artystyczne

      

     Wysokość dochodu na osobę

     Grupa dochodowa

     Kwota dofinansowania

     do 2800 zł

     I

     100 % kwoty bazowej

     od 2801 zł do 4100 zł

     II

     70 % kwoty bazowej

     powyżej 4100 zł

     III

     40 % kwoty bazowej

                               

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 7

     do Regulaminu ZFŚS

     w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych

     im. St. Staszica w Szprotawie

      

     UMOWA  Nr …………

     W SPRAWIE  POŻYCZKI  Z  ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU

     ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH

      

     W dniu ………….. pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie ul. Koszarowa 10, zwanym dalej „ zakładem pracy” w imieniu którego występują:

     Pan Andrzej Skawiński – dyrektor szkoły

     Pani Marta Tomczak Pietrzak – Główna księgowa szkoły

      

     ………………………………………….., zwanym dalej  „pożyczkobiorcą”,

     zamieszkałym w ……………………………………………… ,legitymującym się dowodem osobistym ……..……………. wydanym przez Burmistrza  Szprotawy,  zatrudnionym w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych  na stanowisku ………………..,  została zawarta umowa następującej treści:

     § 1.

      

     Zgodnie z decyzją  z dnia ……………. w sprawie pomocy finansowej na cele mieszkaniowe oraz  na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1996 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń  Socjalnych ( Dz.U. 2020  poz. 1070 z 4.06.2020), udziela się pożyczkobiorcy  – pożyczkę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości  =5.000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych )

     z przeznaczeniem na ………………………… w ………………………….., którego Pożyczkobiorca  jest właścicielem  zgodnie z  przedłożonym  Aktem Notarialnym Repertorium  ……………… z dnia …………………..

     Otrzymana  pożyczka przeznaczona jest na pokrycie kosztów  …………………………………………,  co pożyczkobiorca  poświadcza w  przedłożonym  kosztorysie.

      

     § 2.

      

     Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości i podlega oprocentowaniu 3 %  w  skali roku  na  łączną  kwotę   ………. zł.

     Łączna kwota pożyczki wraz z odsetkami wynosi – ……… zł.

     ( słownie złotych: ………………………………………………………………………...).

     Okres jej spłaty wynosi -  36 miesięcy.

     Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia  ……………………….. r. w ratach miesięcznych:

     -   pierwsza  rata  wynosi     ……………. zł

     -   następne  35 rat  wynosi  …………….. zł

      

     § 3.

      

     Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami, zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia  za pracę. Potrąceń  będzie  dokonywał  macierzysty zakład pracy.                        

                              

      

     § 4.

      

     Zmiana warunków określonych w niniejszej  umowie  wymaga  formy pisemnej pod rygorem nieważności.

     § 5.

      

     W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy w sprawach ogólnych zasad udzielania pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przepisy szczegółowe wynikające z Regulaminu wewnętrznego dotyczące zasad udzielania pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

      

     § 6.

      

     Umowa niniejsza  została  sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  z których jeden otrzymuje pożyczkobiorca, a  drugi zakład pracy.

     Poręczyciele:

     1/  ……………………..……. zamieszkały …………………………………………………..

          seria i nr dowodu  osobistego  …………………………

     2/  …………………………. zamieszkały   …………………………………………….  

        seria  i nr dowodu osobistego   ………………………………..

      

     W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę ze środków  ZFŚS, wyrażamy zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni,  na pokrycie należnej kwoty wraz  z odsetkami z naszych wynagrodzeń.

      

      

     1/……………………………….

       ( podpis poręczyciela )                                                                   ……….……………………….

      

                                                                                                                    ( Główny  księgowy )

     2. ……………………………….

         ( podpis  poręczyciela )

                                                                                                                                                                                     

                                                                              

                               

     ………………………………….                                               ……………………………

            (podpis pożyczkobiorcy )                                                                 ( Dyrektor  )

      

      

                                                           

      Stwierdzam własnoręczność podpisów  poręczycieli  i pożyczkobiorcy

                                                                 

     …………………………………………………………………

     ( data, podpis i  pieczęć stwierdzającego własnoręczność podpisów poręczycieli   pożyczkobiorcy )                                                                                                     

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.
   • (68) 376 24 11
   • ul. Koszarowa 10
    67-300 Szprotawa
    Poland
  • Logowanie