• Pedagog Szkolny

    • Pedagog szkolny Zespołu Szkół Zawodowych

     mgr Emilia Domagała

     zaprasza uczniów, rodziców, nauczycieli

      

     poniedziałek

     9.00   – 13.30

     wtorek

     9.00   – 13.30

     środa

     9.00   –  13.30

     czwartek

     10.00   – 14.30

     piątek

     8.00   – 12.00

      

     godziny pracy doradcy zawodowego 

     poniedziałek

     7.00- 9.00   oraz  13.30- 16.00

     wtorek

     7.00- 9.00   oraz  13.30- 16.00

     środa

     7.00 - 9.00   oraz   13.30 - 16.00

     czwartek

      14.30 - 16.30

     piątek

     7.00 - 8.00   oraz  12.00- 15.30

      

      

     tel. 68 376 24 11 w. 42; gabinet nr  216, II piętro Szprotawa, ul. Koszarowa 10


      

     Informacje od pedagoga:

      

     1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie informuje, iż od 06.09.2017 uczniowie będą mogli korzystać z dożywiania. Formalności dokonują rodzice w OPS przy ul. Żagańskiej w Szprotawie lub w OPS zgodnie z miejscem zamieszkania poza Szprotawą. Koszt posiłku przy pełnej odpłatności (dla chętnych bez decyzji administracyjnej OPS) wynosi 6,50 zł. Obiad wówczas można zamówić rano telefonicznie pod nr 781 392 477 (stołówka w gim nr 1,u pani Molendy. Płatność przy odbiorze. Odbiór posiłków jest w sklepiku szkolnym co dziennie ok. godz. 12.40. Dodatkowych informacji nt. dożywiania udziela pracownik OPS pod nr tel 533 324 106 i pani Ula Borsuk ze Stowarzyszenia "Winda" w Szprotawie (nt. cateringu posiłków) podnr tel 519 087103. Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Pomoc ta NIE WYMAGA ustalenia sytuacji rodzinnej w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

      

     1. Wyprawka szkolna - pomoc finansowa uczniom na zakup podręczników do kształcenia ogólnego i zawodowego. Przysługuje uczniom z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP na etap kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej. W tej formie pomocy nie brany jest pod uwagę dochódw rodzinie. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma dotyczyć zwłaszcza: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jednąz niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.
      Termin składania wniosków do UM upłynął z dn. 15.09.2017. Jednak jeżeli są jeszcze zainteresowani to proszę o kontakt z pedagogiem szkolnym.

      

     1. Proszę poinformować o możliwości pobierania stypendium na mocy Uchwały Powiatu Żagańskiego i o zasadach przyznawania uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendium. Wnioski wraz z załącznikami można złożyć raz w roku szkolnym. (Uchwała jest na Librusie lub u pedagoga szkolnego).

      

     Stypendium Zarządu Powiatu Żagańskiego można uzyskać za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, nauki zawody, kultury i sportu.
     § 3. 1. Stypendium Zarządu Powiatu Żagańskiego może otrzymać uczeń szkoły, który:
     1) W dziedzinie nauki, jeżeli w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium spełnia łącznie poniższe kryteria:
     - uzyskał średnią ocen w wysokości co najmniej 5,0,
     - uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
     - był laureatem lub finalistą konkursu lub olimpiady przedmiotowej co najmniej szczebla wojewódzkiego.
     2) W dziedzinie kultury, jeżeli w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium spełnia łącznie poniższe kryteria:
     - uzyskał średnią ocen w wysokości co najmniej 4,0,
     - uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
     - zajął miejsce pierwsze, drugie bądź trzecie w konkursie co najmniej szczebla wojewódzkiego.
     3) W dziedzinie nauki zawodu, jeżeli w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium spełnia łącznie poniższe kryteria:
     - uzyskał średnią ocen w wysokości co najmniej 4,0,
     - uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
     - zajął miejsce pierwsze, drugie bądź trzecie w konkursie co najmniej szczebla wojewódzkiego.
     3) W dziedzinie sportu indywidualnie i drużynowo, jeżeli w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium spełnia łącznie poniższe kryteria:
     - uzyskał średnią ocen w wysokości co najmniej 4,0,
     - uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
     - zajął miejsce pierwsze, drugie bądź trzecie w zawodach co najmniej szczebla wojewódzkiego.

      

     1. Stypendia / Zasiłki Pomoc materialna dla uczniów. Pomoc materialna przysługuje: Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
      Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
      Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
      Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456,00 zł/ os. w rodzinie (514,00 zł/os - od 1 października 2015 r.) – art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 182 ze zm.) Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 182 ze zm .) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
      Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Szprotawa.Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych,
      uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szprotawa.
      Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi: który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2100,00zł (rocznie),
      który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej – art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póź. zm.).Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
      Pouczenie: Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty).
      Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty). Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty). Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
      Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
      Świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
      Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

      Zasiłek szkolny
      WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
      W SZPROTAWIE (ul. Krasińskiego 23 , piętro "I", Sekretariat pokój nr , tel: 68 376 32 30 lub 533 324 114) w terminie DO DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:
      świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
      zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE EDUKACYJNE wydatków, po ich udokumentowaniu. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku: śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie), innych, szczególnych okoliczności. Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Szprotawa, w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe.

      

      


     Załączniki:
     Wniosek o stypendium
     Informacja do wniosku
     Zaświadczenie o świadczeniach pieniężnych
     są dostępne na stronie - http://www.ops-szprotawa.pl/stypendia-zasilki

      

     1. Uczniowie posiadający opinie PPP, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego PPP, orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie proszeni są o dostarczenie powyższych dokumentów do wychowawcy klasy w celu udzielenia uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole i dostosowanie wymagań szkolnych do możliwościpsychofizycznych ucznia.

      

     1. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają możliwość korzystaniaz zajęć rewalidacyjnychi innych w szkole. W tym celu tworzone są indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, w opracowaniu których biorą udział nauczyciele uczący, nauczyciele zajęć specjalistycznych i innych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz rodzice, prawni opiekunowie i specjaliści. Kopia programu przekazywana jest rodzicom.

      

     1. Dodatkową pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole może zostaćobjęty uczeńze względu na: niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zaburzenia zachowania lub emocji, szczególne uzdolnienia, specyficzne trudności w uczeniu się, chorobę przewlekłą, sytuację kryzysową lub traumatyczną, niepowodzenia edukacyjne, deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, zaniedbania środowiskowe związanez sytuacją bytową ucznia i jego rodziny oraz sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi, trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. Pomocy tej szkoła udziela uczniom i ich rodzicom na bieżąco w trakcie całego roku szkolnego w formie: zajęć rewalidacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, warsztatów, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, zajęć związanych zplanowaniem kształcenia i kariery zawodowej, porad i konsultacji dla uczniów i ich rodziców, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, innych terapeutycznych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

      

     1. Proszę przedstawić założenia Szkolnego Programu Wych. i Profilakt.: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 i krótko SZPWiP:
     • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
     • Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
     • Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
     • Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
     • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
     • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

      

     1. W szkole zatrudniony jest od tego roku szk. doradca zawodowy na ½ etatu (20 godzin)w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowegow powiecie żagańskim”, którego zakres obowiązków obejmować będzie: przygotowanie metodologii, przygotowanie narzędzi, zebranie i analiza danych: pierwotnych i wtórnych, opracowanie dokumentu końcowego (wersja  papierowa i elektroniczna). Opracowanie  planu  zewnętrznego  wsparcia szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno -zawodowego przez doradców -konsultantów. Wdrożenie i realizacja planu wsparcia szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego. Czas pracy doradcy zawodowego: wt i pt w godz.8-16 orazw śr w godz. 12.30-16.30

      

     1. Bezpłatna pomoc prawna: Starostwo Powiatowe w Żaganiu Filia w Szprotawie, ul. Kościuszki 30, pok. nr 1 (ostatni piątek miesiąca LISTOPADA — tj. dnia 24 listopada, w godz.: 13:00—14:00).

      

     1. Poradnia psycholog. – ped. w Szprotawie zaprasza wszystkich chętnych rodziców, którym zależy na dobrych relacjach ze swoimi dziećmi, do udziału w warsztatach psychoedukacyjnych: „Szkoła dla rodziców”. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Spotkanie organizacyjno – informacyjne odbędzie się 25.09.2017 o godz. 16.30 w siedzibie Poradni,ul. Sobieskiego 69,gab. nr 1. Więcej informacji pod nr Tel. 68 376 22 49 oraz na stronie internetowej www. pppszprotawa.szkolnastrona.pl.

      

     1. Punkt mediacyjny przy ośrodku pomocy społecznej w Szprotawie. z dniem  1 lutego                        w ośrodku pomocy społecznej w Szprotawie swoją działalność rozpocznie certyfikowany mediator – negocjator pani Agnieszka Nowacka. Osoby będące w sytuacji kryzysu, które samodzielnie nie potrafią poradzić sobie z konfliktami mogą skorzystać z bezpłatnej mediacji m.in. w kwestiach: mediacje rodzinne, mediacje sąsiedzkie, mediacje w edukacji, mediacje                  w postępowaniu karnym. Mediator będzie przeprowadzał bezpłatne postępowania mediacyjne raz w miesiącu (środa) w godz: 15.00 – 16.00 w Klubie Integracji Społecznej               przy ul. Krasińskiego 23 (parter),  tel 609 094 298.

      

     1. W gminie Szprotawa realizowany jest Program Wspierania Rodziny,w ramach którego rodzina możne uzyskać pomoc asystenta rodziny. Adresatami programu są: dzieci i rodziny przeżywające trudność i bezradność w sferze opiekuńczo – wychowawczej, rodziny, w których występuje problem przemocy, rodziny ubogie i zagrożone ubóstwem, rodziny zastępcze, usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych i innych, dzieci i młodzież z rodzin „grup ryzyka”, dziecii młodzież zagrożona demoralizacją, dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Informacji udziela: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie, ul. Żagańska 6, 67-300 Szprotawa tel/fax: 68 376 32 30, godziny otwarcia: poniedziałek –piątek w godz: 7.00 - 15.00

      

     1. W Szprotawie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szprotawie został utworzony w związku z wejściem w życie nowych przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizuje procedury Niebieskiej Karty.Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, co daje możliwość komplementarnej pomocy osobom doznającym przemocy. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wielu służb oraz instytucji (Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Oświata, Ochrona Zdrowia, Organizacje Pozarządowe, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy, Urząd Miejski w Szprotawie). Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność pomocy pozwala także wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie. Informacji udziela: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie, ul. Żagańska 6, 67-300 Szprotawa tel/fax: 68 376 32 30, godziny otwarcia: poniedziałek –piątek w godz: 7.00 - 15.00. Na stronie w/w OPS jest możliwy do przeczytania i pobrania Informator dla osób dotkniętych przemocą, patrz: 
     2.  
     3. Grupy wsparcia w Szprotawie:
     • dla osób uzależnionych: Klub Abstynenta "Maratończyk" ul. Krasińskiego 23, III piętro,  tel. +48 68 376 4932, 512 822 607. Klub czynny jest: od poniedziałku do piątku, w godz. od 11.00 do 14.00 i od 15.00 do 19.00. W każdą środę w sali mityngowej klubu odbywają się mitingi "AA". Ponadto w każdą trzecią środę miesiąca odbywa się miting otwarty dla osób współuzależnionych  i sympatyków AA.
     • Poradnia dla wszystkich uzależnionych i ich rodzin „Pomocna Dłoń”, ul. Krasińskiego 23                 (w budynku OPS Szprotawa - Klub Integracji Społecznej).Rejestracja telefoniczna pod numerem: 794 154 514, czynna: od poniedziałku do soboty (z sobotą włącznie). Świadczenia refundowane są przez NFZ.
     • Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Ośrodek pomocy społecznej   w Szprotawie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia to szansa na wzajemną wymianę doświadczeń oraz zdobywanie umiejętności praktycznych, przydatnych w radzeniu sobie z problemem. Ponadto grupa wsparcia: pomaga wyjść z izolacji, wzmacnia szacunek dla samej siebie, poszerza wiedzę o procedurach prawnych i możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, medycznej, ułatwia uczestnikom dzielić się swoimi doświadczeniami, pozwala wspierać się w sytuacjach kryzysowych, stałym dniem spotkań jest każdy czwartek w godz. 16:00 – 17:30 . Grupa spotyka się w punkcie wsparcia i konsultacji (parter) przy ośrodku pomocy społecznej w Szprotawie ul. Krasińskiego 23. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 699 902 721 w godz. od 8:00 do 15:00 w dniach od poniedziałku                 do piątku lub drogą e-mail : laczakj@ops-szprotawa.pl . Udział w grupie jest bezpłatny.
     1. W gminie funkcjonuje Gminna komisja ds. Przeciwdziałania alkoholizmowi i Narkomanii, której (m.in.) zadania związane są z: podejmowaniem działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, kierowanie do sądów rejonowych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

     18.   Ośrodek „Profil” w Żaganiu - placówka świadczy następujące usługi:

     • indywidualne świadczenia terapeutyczne w poradni zdrowia psychicznego: diagnostyka psychologiczna i psychiatryczna, konsultacje lekarskie i psychologiczne, poradnictwo, psychoterapia indywidualna
     • programy psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu,
     • programy psychoterapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych,
     • programy psychoterapii dla osób współuzależnionych (członków rodzin, w których występuje problem uzależnienia).
     • programy psychoterapii dla osób dorosłych, które wychowywały się  w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA - dorosłe i dorastające dzieci alkoholików),
     • indywidualne świadczenia zapobiegawczo - lecznicze dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych,
     • program psychoterapii dla osób uzależnionych od hazardu, gier on-line i innych uzależnień od czynności (behawioralnych),
     • program terapii dla osób chorujących onkologicznie oraz osób  je wspierających w oparciu o Program Simontona, 
     • programy specjalistyczne psychoterapii dla wybranych grup problemowych (zaburzeń łaknienia - bulimia, anoreksja, reakcji żałoby, komunikacji małżeńskiej, kobiet po zabiegu mastektomii, i innych w zależności od potrzeb). Ustalenie terminów wizyt następuje telefonicznie lub osobiście   w siedzibie ośrodka. Świadczenia realizowane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontakt: ul. Jana Pawła II 1/1
      68-100 Żagań, tel. 68 444 85 33. Godziny otwarcia: Ogólne informacje pedagoga na zebrania z rodzicami i dla uczniów ze strony wychowawcy klasy

     Poniedziałek: 13.00-20:00
     Wtorek: 11.00-20.00
     Środa: 10.00-20.00
     Czwartek: 13.00-20.00
     Piątek: 10.00-17.00

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.
   • (68) 376 24 11
   • ul. Koszarowa 10
    67-300 Szprotawa
    Poland
  • Logowanie