• Regulamin rekrutacji

    • Regulamin rekrutacji

     Branżowa szkoła I stopnia

     Technikum

     I. WYMAGANE DOKUMENTY

     1. Podanie wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.

     2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub potwierdzona, na każdej stronie, kopia świadectwa.

     3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty  lub kopia zaświadczenia.

     4. 2 fotografie (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

     5. Zaświadczenia z olimpiad , konkursów przedmiotowych min. szczebla wojewódzkiego.

     6. Kserokopia skróconego aktu urodzenia.

     7. Karta zdrowia.

     8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

     9. Kandydaci młodociani pracownicy dodatkowo dołączają zaświadczenie o przyjęciu do zakładu pracy w celu kształcenia praktycznego.

     II. ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

     Przy rekrutacji pod uwagę brane są wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz stopnie na świadectwie ukończenia szkoły .

     Dyrektor ZSTiB  w Szprotawie  informuje, że przedmioty przeliczane w procesie rekrutacji do poszczególnych typów szkół to:

     Lp.

     Szkoła

     Przedmioty

     1.

     Technikum mechaniczne

     • język polski
     • matematyka
     • język obcy
     • informatyka

     2.

     Technikum ekonomiczne

     • język polski
     • matematyka
     • język obcy
     • informatyka

     3.

     Technikum żywienia i usług gastronomicznych

     • język polski
     • matematyka
     • język obcy
     • chemia

     4.

     Technikum informatyczne

     • język polski
     • matematyka
     • język obcy
     • informatyka

     5.

     Branżowa szkoła I stopnia

     • język polski
     • matematyka
     • język obcy
     • informatyka

      

      

      

      

     III. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

     1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.

     2. O przyjęciu do wybranego oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do wybranego typu szkoły i oddziału w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

     3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów min. o zasięgu wojewódzkim , których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.

     4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym mają:

     •   sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych (na podstawie oświadczenia potwierdzonego przez dyrektora szkoły podstawowej),

     •   kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia (na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej),

     5. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie odpowiednich osiągnięć i uprawnień w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.

     6. O przyjęciu do oddziałów klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły, na podstawie odrębnych przepisów.

     7. Liczbę przyjętych kandydatów określa Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

     8. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego .

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.
   • (68) 376 24 11
   • ul. Koszarowa 10
    67-300 Szprotawa
    Poland
  • Logowanie