• Deklaracja Dostepności

    • Deklaracja Dostępności

     Deklaracja Dostępności

     Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

     filmy nie zawieraja napisów dla osób głuchych,
     część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
     niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo ,
     niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
     • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny .

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

     • osobą kontaktową jest: Renata Jania
     • e-mail: reniajania@zsz54.pl
     • nr telefonu: 68 3762411

     Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

     Każdy ma prawo do:

     • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
     • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
     • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

     Żądanie powinno zawierać:

     • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
     • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
     • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

     Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

     Skargi i odwołania

     W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

     • Organ nadzorujący: Dyrekcja Zespołu Szkół Tehnicznych i Branżowych w Szprotawie
     • Adres: ul. Koszarowa 10, 67-300 Szprotawa
     • E-mail: sekretariat@zsz54.pl
     • Telefon: 68 376 24 11

     Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

      

     • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych ul. Koszarowa 10, Szprotawa
      Budynek główny szkoły. Budynek dwupietrowy z wysokim parterem, bez windy. Do poziomu parteru dostep za pomoca windy dla niepełnosprawnych. Budynek posiada dwa wejścia, od frontu główne, i z tyłu budynku od strony parkingu. Korytarze przestronne dostosowane do przejazdu wózków inwalidzkich, przejścia bez progów. W budynku nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
     • Sala Gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych ul. Koszarowa 4A, Szprotawa
      Budynek jednopietrowy. Na pietrze pomieszczenia gospodarcze. Wejście do budynku z poziomu terenu . Dostep do pomieszczeń na parterze bez barier architektonicznych.

      

     Informacje o dodatkowych udogodnieniach

     Parking szkoły znajduje się za budynkiem głównym.

     Informacje o dodatkowych oświadczeniach

     Trwaja prace aby strona internetowa była w pełni dostosowana do wymagań prawnych

     Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.
   • (68) 376 24 11
   • ul. Koszarowa 10
    67-300 Szprotawa
    Poland
  • Logowanie