• Matura

    • Wynik egzaminów maturalnych 

     Wyniki matury w Formule 2015 w roku szkolnym 2022/2023

     Formuła 2015

     Zdawalność w Technikum w  Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie

     Zdawalność w kraju

     Po sesji wiosna 2023

     70 %

     74,6 %

     Po sesji sierpień 2023 (poprawkowej)

     82%

     81,5 %

      


     Egzamin maturalny w roku szkolnym 2023/2024

     MATURA  Formuła 2023

     Termin składania deklaracji do egzaminu maturalnego:

     a) do 2 października 2023 deklaracja wstępna,

     b) do 7 lutego 2024 deklaracja ostateczna.

     Termin główny – od 7 do 25 maja 2024 r.‎

     1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.
     2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 24 maja.

     Termin dodatkowy – od 3 do 17 czerwca 2024 r.

     1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 12 czerwca.
     2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 17 czerwca.

     Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

     Termin poprawkowy – 20–21 sierpnia 2024 r.‎

     1. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.
     2. Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 20 sierpnia‎.

     Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

      

     W 2024 r. absolwent TECHNIKUM pięcioletniego  obowiązkowo przystępuje do:

     a) dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

      1. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
      2. egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

     b) oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

      1. egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
      2. egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
      3. egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
      4. egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)*

     * absolwent /uczeń może być zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym po warunkiem zdania wszystkich egzaminów z kwalifikacji w danym zawodzie na poziomie technikum.

     Aby otrzymać świadectwo w 2024 r., należy:‎

     1. przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
     2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
     3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

       W 2024 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 3., nie musi przystąpić absolwent, który jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.

     Więcej informacji  dotyczących egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

     Egzamin maturalny w Formule 2023 – CKE

     Materiały dodatkowe – CKE

      

     Informacje na temat egzaminu maturalnego w Formule 2015 (absolwenci) należy poszukiwać na stronie CKE:

     Egzamin maturalny w Formule 2015 – CKE

     Termin składania deklaracji do 7 lutego 2024.

     Źródło informacji: https://cke.gov.pl/


     Matura w roku szkolnym 2023/2024

             O Egzaminie maturalnym:

      


      


      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.
   • (68) 376 24 11
   • ul. Koszarowa 10
    67-300 Szprotawa
    Poland
  • Logowanie